Oikeaa läheisyyttä kaikille / Vihreä Lanka 10.12.1999

Oikeaa läheisyyttä kaikille

Asialla
Anu Suomela työskentelee Sexpo-säätiössä vastuullaan seksuaalisen kasvun projekti.
Anu Suomela
JUURI 30 VUOTTA TÄYTTÄNYT Sexpo on Seksologian maailmanjärjestön jäsen. Kansallisena järjestönä ajamme seksuaalisia perusoikeuksia Suomen perustuslakiin. Jos tässä onnistutaan, se merkitsee koko lainsäädännön läpikäyntiä siten, että seksuaalioikeudet ilmaistaan myös eri tasoisissa säädöksissä.
    Seksologian maailmanjärjestö julkaisi elokuussa 14. maailmankongressissaan seuraavat 11 seksuaalista perusoikeutta: Oikeus seksuaaliseen vapauteen, itsemääräämiseen, yksityisyyteen, oikeudenmukaisuuteen, mielihyvään, tunneilmaisuun, liittymiseen, ehkäisyvalintoihin, oikeisiin tietoihin, kasvatukseen ja valistukseen sekä terveyspalveluihin.

Seksuaaliterveys
kunniaan

Seksuaalioikeudet ovat universaaleja ihmisoikeuksia, jotka perustuvat kaikille ihmisyksilöille kuuluvaan vapauteen, ihmisarvoon ja tasavertaisuuteen. Koska terveys on perustava ihmisoikeus, tulee myös seksuaaliterveyden olla perusoikeus. Voidaksemme varmistaa sen, että ihmiset ja yhteiskunnat tukevat ja kehittävät tervettä seksuaalisuutta, seksuaalioikeudet tulee hyväksyä ja niitä tulee edistää, kunnioittaa ja puolustaa kaikissa yhteiskunnissa kaikin mahdollisin tavoin.
    Seksuaaliterveys on tulosta sellaisesta elinympäristöstä, joka tunnustaa, kunnioittaa ja toteuttaa ihmisten seksuaalioikeuksia. Seksuaalisuus on olennainen osa jokaisen ihmisyksilön persoonallisuutta. Sen täysi kehittyminen riippuu siitä, miten inhimilliset perustarpeet tyydyttyvät. Perustarpeita ovat kaipuu ja halu kontaktiin, läheiseen ihmissuhteeseen, tunneilmaisuun, mielihyvään, hellyyteen ja rakkauteen.

Täyden ilmaisun oikeus
Seksuaalisuus rakentuu yksilön ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa, ja sen täysi kehittyminen on välttämätöntä sekä yksilölliselle että ihmisten väliselle ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnille.
    Yksilön seksuaalinen vapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista seksuaalisuuttaan täydesti. Se kuitenkin sulkee pois seksuaalisen väkivallan, hyväksikäytön ja kaikenlaisen seksuaalisen riiston. Seksuaalinen itsemääräämisoikeus, loukkaamattomuus ja fyysinen turvallisuus tarkoittavat sitä, että yksilöllä on oikeus tehdä itsenäisiä päätöksiä omasta seksuaalielämästään oman henkilökohtaisen ja yhteisön etiikan mukaisesti. Siihen sisältyy myös oikeus määrätä omasta kehosta ja nauttia siitä. Ketään ei saa alistaa kidutukseen, silpomiseen tai mihinkään muuhunkaan väkivaltaan.
    Oikeus seksuaaliseen yksityisyyteen tarkoittaa oikeutta tehdä yksilöllisiä päätöksiä ja käyttäytyä yksilöllisesti läheisissä suhteissa silloin, kun se ei loukkaa muiden seksuaalisia oikeuksia.
    Oikeus seksuaaliseen oikeudenmukaisuuteen tarkoittaa vapautta kaikesta syrjinnästä sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, rodun, sosiaaliluokan, uskonnon ja fyysisen tai psyykkisen vamman vuoksi. Yksilöllä on oikeus seksuaaliseen mielihyvään, joka on fyysisen, psyykkisen, älyllisen ja henkisen hyvinvoinnin lähde. Siihen kuuluu myös itse-erotiikka, jolla tarkoitetaan muun muassa masturbointia ja eroottisia mielikuvia.

Enemmän kuin toimintaa ja mielihyvää
Oikeus seksuaalisten tunteiden ilmaisuun on enemmän kuin eroottinen mielihyvä ja seksuaalinen toiminta. Yksilöillä on oikeus ilmaista seksuaalisuuttaan kommunikoimalla, koskettamalla, ilmaisemalla tunteita ja rakastamalla.
    Oikeus vapaaseen seksuaaliseen liittymiseen tarkoittaa mahdollisuutta mennä naimisiin tai olla menemättä, mahdollisuutta erota, sekä mahdollisuutta solmia muunlaisia vastuullisia seksuaalisia liittoja. Oikeus tehdä vapaita ja vastuullisia ehkäisyvalintoja sisältää oikeuden päättää siitä hankkiiko lapsia vaiko ei, päättää lasten lukumäärästä ja ajoituksesta sekä täydet oikeudet syntyvyyden säännöstelyyn.
    Oikeus seksuaalisuutta koskevaan tieteellisesti perusteltuun tietoon sisältää sen periaatteen, että seksuaalitiedot tuotetaan riippumattoman ja tieteellisesti eettisen tutkimusprosessin kautta ja että tätä tietoa jaetaan sopivilla tavoilla yhteiskunnan kaikille tahoille.
    Oikeus monipuoliseen seksuaalikasvatukseen ja valistukseen on elämän pituinen prosessi syntymästä läpi elämänkaaren, ja sen tulisi koskea yhteiskunnan kaikkia instituutioita. Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin tarkoittaa sitä, että palveluiden tulisi olla käytettävissä kaikissa seksuaalisuuteen liittyvissä huolenaiheissa ja ongelmissa niiden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.

Länsimaissakin
korjattavaa

Seksuaaliset perusoikeudet liittyvät saumattomasti ihmisoikeuksiin, ja tällä saralla on maailmassa vielä paljon tekemistä. Sellaiset julmat rituaalit kuin lasten sukupuolielinten silpominen hyväksytään vielä monissa maissa.
    Naisten tasavertainen asema yhteiskunnassa ja avioliitossa, sekä oikeus päättää esimerkiksi syntyvien lasten määrästä on toteutunut vain länsimaissa, eikä kaikissa niissäkään riittävästi. Korjaamista on myös eri tavoin seksuaalisesti suuntautuneiden parisuhteiden hyväksymisessä. Lasten ja nuorten seksuaalikasvatus sen sijaan ei esimerkiksi Suomessa ole tyydyttävällä tasolla. Myöskään laitoksissa asuvien, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten oikeutta seksuaalisuuteen ei suunnittelussa ole otettu huomioon.
    Seksuaalioikeuksien toteutuminen edellyttää muun muassa monipuolista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen henkilöstön perus- ja jatkokoulutusta. Tällä hetkellä koulutus on satunnaista, joten ammattihenkilöstö ei välttämättä osaa ottaa huomioon ihmistä kokonaisuutena, johon kuuluu olennaisena osana myös seksuaalisuus.

Seksuaalikasvatusta
pienestä pitäen

Ihmiset syntyvät seksuaalisina olentoina, joten seksuaalikasvatuksen tulee alkaa jo varhaislapsuudessa, kodeissa ja päiväkodissa. Opetusmateriaalia on ollut melko niukasti. Siksi Sexpo-säätiö on kääntänyt vanhemmille ja päiväkodeille tarkoitetun ruotsalaisten Aigner & Centerwallin kirjan Lapset ja seksuaalisuus (Kirjayhtymä 1999). Lisäksi projektipäällikkö Anu Suomela on kirjoittanut sekä vanhemmille että lapsille tarkoitetun tarinakirjan Ihmeelliset ihmiset (Sexpo 1999). Kirjan alkuosassa on aikuisille tarkoitettuja tietoja lasten seksuaalisesta käyttäytymisestä. Toinen osa on lapsille luettava tarina, jossa avaruusolennot tulevat maan päälle ihmettelemään, miten ihmiset lisääntyvät.
    Kirjalla halutaan auttaa aikuisia oma-aloitteisesti kertomaan lapsille, mitä seksi on. Sitähän pursuaa joka tuutista, ja jolleivät aikuiset kerro lapsille mistä on kyse, he keksivät keskenään selityksiä. Oikeat ja asialliset tiedot seksuaalisuudesta ovat paras tapa turvata lasten terve seksuaalinen kehitys ja myös ehkäistä sekä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, että seksiin liittyviä häpeän tunteita, jotka voivat johtaa seksuaalisiin aggressioihin ja muihin aikuisiän ongelmiin. o
ETUSIVULLE