Kustannustehokkaita ympäristötekoja / Vihreä Lanka 25.6.1999

Kustannustehokkaita ympäristötekoja

Asialla
Tohtori Tuula Pohjola työskentelee Johtamistaidon Opistolla kehittämisasiantuntijana erityisalueenaan ympäristölaskenta.
Tuula Pohjola
YMPÄRISTÖONGELMIEN kärjistyminen ja ympäristönormien tiukkeneminen pakottavat yritykset vähentämään aiheuttamaansa ympäristökuormaa toimintoprosessiensa kaikissa vaiheissa. Tämä edellyttää, että ympäristöasiat integroidaan yrityksen normaaliin johtamiseen ja päätöksentekoon. Siten varmistutaan siitä, että yrityksen toiminnassa valitaan vaihtoehto, joka kustannuksiin nähden vähentää yrityksen aiheuttamaa kuormitusta eniten.
    Yrityksillä ei ole tähän mennessä ollut käytettävissä tarkoitukseen sopivia työvälineitä, mikä on johtunut sekä tiedon että laskentamallien puutteesta.

Säästöt ja päästöt
samaan malliin

Väitöskirjassani Environmental Modelling System – A Framework for Cost-Effective Environmental Decision-Making Processeson on kehitetty yritysten päätöksenteon malli ja siihen liittyvä tietokoneavusteinen työväline, joiden avulla voidaan mitata organisaatioiden ympäristötehokkuutta samanaikaisesti toiminnallisen ja taloudellisen tehokkuuden kanssa.
    "Säästöt ja päästöt" -mallia testattiin kuudessa suomalaisessa yrityksessä yhteensä kymmenessä tapaustutkimuksessa, joissa useimmissa saavutettiin kustannussäästöjä samalla kun toimintojen aiheuttamat ympäristökuormitukset pienenivät.
    Mallinnusjärjestelmä perustuu toisaalta ympäristöasioiden systemaattiseen analysointiin yrityksen liiketoimintaprosessien näkökulmasta ja toisaalta erilaisten vaihtoehtoisten ratkaisujen vertailuun ympäristötekijöiden sekä operatiivisten ja taloudellisten tekijöiden näkökulmasta.
    Ympäristöasioiden mallinnusjärjestelmä on kehitetty yrityksien työvälineeksi ympäristösuorituskyvyn parantamiseen kustannustehokkaasti. Malli sisältää yrityksen tarvitseman menetelmän ympäristöasioiden systemaattiseen analysointiin, raportointiin sekä kustannustehokkaiden kehittämisratkaisujen määrittelyyn ja päätöksenteon eri vaiheiden tarkasteluun.

Koko yritys
suurennuslasin alle

Ympäristöasioiden yleisen mallinnusjärjestelmän avulla määritellään yrityksen toimintojen operatiiviset ja ympäristötekijät sekä niiden väliset suhteet, yrityksen nykyinen ympäristösuorituskyky (kuormitukset, riskit ja vastuut) ja toimintaan liittyvät lakisääteiset ja sisäiset ympäristökustannukset.
    Yleinen ympäristöasioiden mallinnusjärjestelmä tuottaa informaatiota ympäristösuorituskyvyn nykytilan arviointiin ja ongelmien määrittelyyn. Laajentamalla ympäristöasioiden yleinen mallinnusjärjestelmä simulointiosiolla, tarkastellaan ja vertaillaan erilaisia toimenpiteitä ympäristökuormituksia, riskejä ja vastuita vähentäviksi (tai poistaviksi) ratkaisuiksi.

Energia, liikenne
ja logistiikka

Mallin testausta varten valittiin kolme keskeistä ympäristökuormituksia aiheuttavaa aluetta: energian käyttö, liikenne ja logistiikka.
    Esimerkiksi energiamallissa mitataan kiinteistöjen sähkö- ja lämpöenergian kulutusta sekä vedenkulutusta ja näiden aiheuttamia ympäristökuormituksia ja kustannuksia.
    Laajin kolmesta perusmallista on logistisen ketjun malli, joka sisältää yrityksen koko logistiikan hankintatoimesta valmistukseen, varastointiin, pakkaamiseen ja jakeluun. Logistisessa mallissa tarkastellaan energiankulutusta ja kuljetuksia ketjun eri vaiheissa. Lisäksi siinä on oma erillinen osionsa jätehuollolle, johon kerätään tietoja prosessien kiinteän ja nestemäisen jätteen käsittelystä aiheutuneista ympäristökuormituksista ja -kustannuksista.
    Kymmenen tapaustutkimusta kuudessa suomalaisessa yrityksessä ovat seuraavat: Kiinteistöjen energiankäyttöä tarkasteltiin Helsingin Puhelin Oyj:ssä ja ICL Data Oy:ssä, kuljetuksia puolestaan Helsingin Puhelin Oyj:ssä, ICL Data Oy:ssä ja Valtionrautateiden tavaraliikenteessä. Logistisen ketjun mallia testattiin hotelli Korpilammella, Kesko Oyj:n päivittäistavarapuolella, Valtionrautateiden Pieksämäen konepajalla ja UPM–Kymmenen kahdella tehtaalla.

Sopii suurille ja pienille
Tärkeimpiä tuloksia tapaustutkimuksista olivat yrityksen ympäristösuorituskyvyn selvitys sekä sisäisten ympäristökustannusten laskeminen. Lisäksi mallin soveltamisen myötä yritysten ympäristöasioiden linkitys liiketoiminnan prosesseihin kehittyi ja yleinen ympäristöosaaminen yrityksissä lisääntyi.
    Tapaustutkimusten perusteella voi todeta, että ympäristöasioiden mallinnusjärjestelmä on sovellettavissa eri toimialoille ja eri kokoluokan yrityksiin.
    Vain yhdessä tapauksessa jouduttiin luopumaan ympäristötehokkuuden kytkennästä ympäristökustannuksiin, koska yrityksen käyttämästä laskentatoimenjärjestelmästä ei saatu tietoja tarpeeksi tarkalla tasolla.
    Simulointiosio määriteltiin yhdeksässä tapauksessa, ja neljässä tapauksessa saatiin aikaan myös tietokoneavusteinen simulointiosio.

Tiedot voi myös yhdistää
Pitkällä tähtäimellä yritysten aiheuttamien ympäristökuormitusten yhteiskunnallisia ja ekologisia vaikutuksia sekä ulkoisia kustannuksia on ryhdyttävä määrittelemään entistä tarkemmin. Viranomaiset ja tutkimuslaitokset voivat kyllä laskea makrotason ympäristövaikutukset ja ulkoiset kustannukset, mikäli yritys pystyy tuottamaan tehokkaasti informaatiota oman toimintansa ympäristökuormituksista (mukaan lukien alihankkijat, toimittajat ja muut yhteistyökumppanit) ja ympäristösuorituskyvystä. o

Teksti perustuu kirjoittajan 11.6. 1999 Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden osastolla hyväksyttyyn väitöskirjaan.ETUSIVULLE