Hallitusohjelma hahmottuu / Vihreä Lanka 12.11.1998

Hallitusohjelma hahmottuu
Asialla
Kansanedustaja Janina Andersson on eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan jäsen.
Janina Andersson
EDUSKUNNAN tulevaisuusvaliokunnan mietintö Reilu ja rohkea – vastuun ja osaamisen Suomi sisältää monia Vihreän liiton pitkään ajamia asioita. Vihreä eduskuntaryhmä pitääkin tulevaisuusvaliokunnan yksimielisen mietinnön ponsiosaa hyvänä pohjana tuleville hallitusneuvotteluille.
    Vihreille keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa vihreä verouudistus, työn jakaminen, kannustava yhtenäinen perusturva, elämänvaiheajattelu ja Itämeren pelastaminen. Pidämme tärkeänä myös luomutuotannon edistämistä, globaalia eettistä vastuuta, elämyskasvatusta, ikärasismin vastustamista ja pienyritystoiminnan ja itsensä työllistämisen helpottamista. Vihreiden tukemia ponsia ovat myös lapsinäkökulman tuominen rakennetun ympäristön suunnitteluun, naisten ja tyttöjen osallistuminen tietotekniikan kehittämiseen sekä valuuttakaupan verotus.

"Ympäristöministeri ei
yksin pelasta Itämerta"

Itselleni tulevaisuusmietinnössä on erityisen tärkeää, että Itämerta koskeva ponsi sisältää konkreettisia esityksiä. Itämeren ja sisävesien rehevöitymisen estämiseksi valiokunta edellyttää, että maataloustuen ympäristövaikuttavuutta selkiytetään. Tuen tulee olla sitä suurempi, mitä pienempi ympäristöhaitta on. Myös kalankasvatuksen lupaehtoja on tiukennettava vesistöjen rehevöitymisen estämiseksi.
    Tämä on oikeastikin aika radikaalia tekstiä. Sillä jos maataloustukea muutetaan tähän todella ympäristöystävällisempään suuntaan, on se merkittävä askel Itämeren pelastamiseksi. Mielestäni on erittäin tärkeää, että tähän suuntaan mennään. Seuraavan hallituksen työ olisikin juuri tämän asian eteenpäin vieminen. Valiokunta on myös ymmärtänyt sen, että Itämeren pelastamisessa on kysymys todella laajasta asiasta: siinä ovat monet maat kysymyksessä, ja oikeastaan koko meidän yhteiskuntamme.
    Se, että ympäristöministeri ei valitettavasti yksin pysty pelastamaan Itämerta, on nyt tullut selväksi kaikille. Kaikkien ministerien on sitouduttava päätösten konkreettiseen täytäntöönpanoon. Tämä koskee etenkin valtiovarainministeriä, maa- ja metsätalousministeriä sekä liikenneministeriä.
    Jos me haluamme todella pelastaa Itämeren, se vaatii erittäin radikaaleja toimintatapoja ja muutoksia maataloudessa, kalankasvatuksessa ja liikenteen puolella. Valitettavasti kannanottoa liikenteen päästöjen vähentämisestä ei saatu ponsiin asti.
    Mietinnön Itämeri-kappaleessa todetaan, että liikenne saastuttaa varsinkin typpipäästöjensä vuoksi, mutta että olennaisten päästökevennysten aikaansaaminen on kuitenkin vaikeaa. Saastuttavan liikenteen määrää pitäisi nimittäin supistaa merkittävästi. Liikenteen vaikutuksiin viitataan myös energiapolitiikkaa käsittelevässä kappaleessa: joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantaminen yksityisautoiluun verrattuna vähentää päästöjä.

"Tehotyö ja laatuaika
sovitettavissa yhteen"

Mietinnössä nostetaan näkyvästi esiin myös elämänvaiheajattelu. Yksinkertaistaen tämä tarkoittaa, että yksilön tulisi voida nykyistä joustavammin sovittaa yhteen senhetkisen elämäntilanteensa ja työelämän vaatimukset.
    Valiokunta edellyttää mietinnössä, että sosiaaliturvajärjestelyillä ja työeläkelakiin tehtävillä muutoksilla tuetaan joustavampia työn ja arjen yhteensovittamismuotoja. Tämä voi merkitä mahdollisuutta hoitaa pieniä lapsia kotona, koululaisten vanhempien lyhyempää työpäivää, lähipiirin vanhuksista huolehtimista tai osa-aikaista eläkettä.
    Se, että saimme tämän asian ponteen, on mielestäni erittäin hyvä merkki tulevan sosiaalipolitiikan suunnasta Suomessa. Olisi hyvin tärkeää, että ihmiset laajemminkin sisäistäisivät sellaisen ajatusmaailman, että työelämä voi ja sen kuuluukin joustaa muun elämän mukana. Hyvin toimiva malli antaa puitteet sille, että on mahdollista paitsi toimia tehokkaasti työelämässä, myös nauttia elämästä.

"Mietintö tukee
vihreää verouudistusta"

Myös vihreille läheistä ajattelua perustulosta lähestytään mietinnössä. Tunteita herättävää perustulo-nimitystä ei ponsitekstissä kuitenkaan käytetä. Valiokunta edellyttää, että turvajärjestelmiä ja verotusta yksinkertaistetaan ja sovitetaan yhteen. Tavoitteena on oltava kannustava ja yhtenäinen perusturva, mihin vihreiden ajama perustulojärjestelmäkin pohjaa.
    Tulevaisuusvaliokunta toteaa myös, että palkkatyön korkea verotus verrattuna esimerkiksi pääomatulojen verotukseen synnyttää tilanteen, jossa ihmistyövoima on ikään kuin haittaverotettua. Järjestelmä ohjaa investoimaan mieluummin automaatioon kuin ihmiseen. Valiokunta edellyttää, että verotustaakka laajenee myös esimerkiksi ympäristö- ja energiaveroihin.
    Vihreät iloitsevat siitä, että eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on antanut yksimielisen tukensa vihreälle verouudistukselle työllisyyden parantamiseksi. Koen, että jo nyt hallitus tekee tätä koko ajan pienin askelin, mutta tämä on viesti siitä, että myös seuraava hallitus tulee jatkamaan samaa tietä. Olen kehitykseen erittäin tyytyväinen.

Lainaa nuorille yrittäjille
Vihreät ovat myös esittäneet pienyrittäjiä tukevia toimia. Tulevaisuusvaliokunnan mielestä yrittäjälle on jäätävä nykyistä enemmän voimavaroja varsinaiseen yritystoimintaan. Siksi itsensä työllistämistä ja pienyritystoimintaa koskevaa säännöstöä ja hallintoa tulisi yksinkertaistaa. Nuorten yrittäjäksi aikovien rohkaisuksi valiokunta ehdottaa erityisesti nuorille räätälöityä pienyrittäjälainaa, sillä nuoret suhtautuvat usein epäillen yrittämiseen uravalintana.
    Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että tulevaisuusvaliokunnan mietinnön ponsiosa antaa vihreille hyvät lähtökohdat ensi kevään hallitusneuvotteluihin: monia ajamiamme asioita on jo nyt lyöty lukkoon, ja pitkään ajamamme asiat näyttäisivät olevan vihdoin saamassa kannatusta läpi puoluekentän. o

Teksti on tiivistelmä kansanedustaja Janina Anderssonin (vihr.) ryhmäpuheenvuorosta 21.10.1998 Tulevaisuusvaliokunnan mietintöön "Reilu ja rohkea – vastuun ja osaamisen Suomi".