Muistio 3.10.1998
Merja Hiltunen-Lagzouli
Päivi SihvolaEDUSKUNNAN VALTIOVARAINVALIOKUNTA
Liikennejaos
Asia: PARLAMENTAARINEN JA HARKINNANVARAINEN LEHDISTÖTUKI

Budjettiesityksen mukainen lehdistötukimalli ei varmaankaan ole paras mahdollinen, mutta se on ehdottomasti oikeudenmukaisempi, hallinnollisesti selkeämpi ja periaatteiltaan läpinäkyvämpi kuin nykyinen käytäntö. Olemme esityksen kannalla alla luetelluista syistä:

1. Noin 94 % valikoivan ja parlamentaarisen tuen yhteissummasta on viime vuonna mennyt puolueiden lehdille.
- Kysymyksessä ei olisi radikaali siirtymä sitoutumattomilta lehdiltä puoluelehdille. Sitoutumattomat lehdet ovat saaneet tänä vuonna koko tuesta 4,8 mmk.

2. Nykyinen valikoiva tuki ei ole johdonmukaisesti tukenut heikoimmassa asemassa olevia lehtiä.
- Valtioneuvoston päätöksen mukaan valikoiva tuki pitäisi kohdistaa pääsääntöisesti heikossa taloudellisessa asemassa oleville kakkoslehdille. Sitä ovat kuitenkin saaneet myös useat ykköslehdet, joilla on johtava asema päivittäistavaroiden ilmoitusmarkkinoilla.

3. Tukijärjestelmä ei ole edistänyt uusien äänien kuulumista yhteiskunnallisessa keskustelussa.
- Se on tukenut vanhoja rakenteita ja lehtiä, joiden alta kannatus- ja lukijapohja on murentunut.
- Se on rangaissut nuoria puolueita ja niiden pieniä lehtiä (Perussuomalaiset, Kristillinen Liitto, Kirjavapuolue, Vihreät, Nuorsuomalaiset). Se ei siis ole edistänyt yhteiskunnallisen keskustelun moniäänisyyttä - sananvapautta.

4. Tukien yhdistäminen toisi julkista tukea saavien lehtien poliittiset kytkökset näkyville.
- Valikoivan lehdistötuen jakamisesta on vastannut lehdistö tukilautakunta, joka koostuu puolueiden edustajista (10 kpl). Jokainen puolue on tuonut lautakunnan kokoukseen oman listansa lehdistä, joille on esittänyt tukea. Budjettiesitys tekee tämän yhteyden näkyväksi.

5. Tukien yhdistämistä on perusteltu myös kilpailun vääristymisellä, mutta se ei ole ainoa eikä edes tärkein syy.
- Tärkeä perustelu mielestämme on hallinnon selkiyttäminen sekä jakoperusteiden tekeminen entistä oikeudenmukaisemmiksi.
- Kilpailuviraston kritiikki on kohdistunut kaiken julkisen tuen kilpailua vääristävään vaikutukseen, ei pelkästään valikoivaan lehdistötukeen.

6. Budjettiesityksessä todetaan, että määrärahaa saa käyttää valtioneuvoston erikseen määräämin ehdoin.
- Nähdäksemme näissä ehdoissa voitaisiin korostaa sitä, että tukea voidaan jakaa myös sitoutumattomille lehdille kuten tähänkin asti.
- Valtioneuvosto voisi suositella, että tukea ei jaettaisi sen kummemmin sitoutumattomille kuin puolueiden omillekaan lehdille siinä tapauksessa, että ne ovat jollakin alueella ykköslehtiä. Tukea ei pitäisi myöskään kanavoida taloudellisesti menestyville lehdille. Uskoaksemme täma vastaisi myös kilpailuviraston huoleen siitä, että lehdistötuki vääristää kilpailua.
- Lisäksi valtioneuvosto voisi suositella, että puolueet kanavoisivat tukea vähemmistökielten lehdille.


Päivi Sihvola
päätoimittaja
Vihreä Lanka Oy
         Merja Hiltunen-Lagzouli
toimitusjohtaja
Vihreä Lanka Oy
LIITE:  1. Taulukko eri puolueiden saamasta tuesta vuonna 1998.

2. Arvio muutoksen merkityksestä eri puolueille ja lehdille.

3. Tilasto eri lehtien saamasta tuesta vuonna 1998.