Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtipaakirjoitus

 

 

Yhteiskunnan syrjässä

Vieraantuneisuus koituu demokratian kuolemaksi.

Jyrki Räikkä

Eduskuntaryhmiensä budjettikokouksia pitävät poliitikot päivittelivät alkuviikosta niitä heikkoja luottamuslukemia, joita Tampereen yliopiston hallintotieteiden laitoksen tuore tutkimus näyttää ministeriöille ja muille politiikan instituutioille: hallitukseen luottaa 34 prosenttia, eduskuntaan 32 ja ministeriöihin vain 22 prosenttia kansalaisista. Hämmästyksen lisäksi päättäjien kommenteista on ollut aistittavissa lievää loukkaantuneisuutta siihen, etteivät kiittämättömät kansalaiset arvosta edustajiensa pyyteetöntä uurastusta yhteisen hyvän eteen.
    On kuitenkin vaikea uskoa, että tutkimuksen kuvastamat asenteet kertoisivat vain kansalaisten asennevammasta, peilin vinoudesta tai päättävien elinten huonosti hoitamasta PR-työstä. Korjaamisen varaa on epäilemättä myös siinä tavassa, jolla politiikkaa ja hallintoa harjoitetaan.
    Juuri tunne politiikan ja hallinnon eriytymättömyydestä saattaa olla yksi heikkoja luottamuslukuja selittävä tekijä. Viime laman aikaan kansakunta kyllästettiin vaihtoehtojen puutteen retoriikalla, eikä sateenkaarihallitusten konsensuskaan ole suosinut arvoristiriitojen julkista ruotimista. Ideologisten erojen jäätyä taka-alalle kaikki puolueet leimautuvat helposti värittömän kamreeripolitiikan harjoittajiksi.

Keskimääräistä luottavaisemmin poliittisiin instituutioihin suhtautuvat 18–30-vuotiaat, korkeasti koulutetut ja yhteiskunnallisesti aktiiviset kansalaiset. Epäluulo taas jäytää ikääntyneiden, vähän koulutettujen ja passiivisten suomalaisten mieliä. Yhteiskunnalliset alistussuhteet tai suoranainen syrjäytyneisyys näkyvät myös maantieteellisellä akselilla: erityisen penseitä Helsingin herroille ovat Itä- ja Pohjois-Suomen pienten kuntien asukkaat. Kiinnostavaa on sekin, että miehet pitävät yhteiskunnallisia instituutioita naisia suuremmassa arvossa.
    On vaikea sanoa, missä määrin luottamus instituutioihin korreloi vastaajan tietämyksen tason ja missä määrin hänen yhteiskunnallisen asemansa kanssa. Mutta jo lähtökohtaisesti tyytyväisimpiä vallitseviin oloihin ovat luonnollisesti ne, jotka ovat integroituneet yhteiskuntaan ja saavuttaneet siinä hyvän aseman – tai ne, joilla on valoisin tulevaisuus edessään. Jälkimmäinen tekijä selittää osaltaan sitä, miksi opiskelijoiden kriittisenä pidetty massa suhtautuu poliittisiin instituutioihin keskimääräistä suopeammin.

Luotettavimpina suomalaiset pitävät maan sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta – sanan ahtaassa merkityksessä – vastaavia instituutioita. Poliisi sai kyselyssä luottamuslauseen 75 prosentilta ja puolustusvoimatkin 64 prosentilta vastaajista.
    Tämä ei kerro niinkään poliisi- ja puolustushallinnon avoimuudesta ja demokraattisuudesta, päinvastoin. Turvallisuutta pidetään niin keskeisenä yhteiskunnan perustarpeena, että se kohotetaan luonteensa vuoksi herkästi ”politikoinnin” yläpuolelle. Edulliseen asemaan päässeet hallinnonalat pyrkivät toki kaikin voimin vaalimaan tätä mielikuvaa.

Nyt julkistettu luottamustutkimus on osa valtion keskushallinnon uudistushanketta, jonka tehtävänä on muun muassa vahvistaa ministeriöiden asemaa hallinnonalansa henkisinä johtajina. Tulokset kertovat, että työsarkaa riittää silmänkantamattomiin.
    Niin mielipidemittaukset, tutkimukset kuin vaaleista kertyneet kokemuksetkin viittaavat siihen, ettei nykyisin tarjolla olevia kansalaisosallistumisen muotoja koeta mielekkäiksi – tai ainakaan riittäviksi. Politiikan ja hallinnon instituutiot eivät reagoi kansalaisten osallistumistarpeisiin ainakaan niin tehokkaasti, että se riittäisi henkilökohtaisen luottamussuhteen pohjaksi. Mutta miten yksilölliseen ja markkinahenkiseen aikaamme sopiva vuorovaikutteinen politiikan ”asiakkuussuhde” saadaan luotua? Keinoja pitänee kaivella myös edustuksellisen demokratian käytössä kuluneen työkalupakin ulkopuolelta. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO