Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiyleisönosasto

 

 

Moottoritietä ajetaan tunneliin

Hallitus, jossa vihreätkin ovat mukana, esittää ensi vuodelle määrärahaa E18- moottoritien rakentamiseen välillä Lieviö–Muurla. Kovasti ollaan optimistisia! Tien linjauskaan ei ole vielä selvä. Alkupään linjaus Lieviö–Lohja on valmistunut, mutta linjaus on kyseenalainen, eikä se ole lainvoimainen. Linjauksella on laajaa vastustusta ja ensimmäinen lain suoma valituskierros on meneillään.
    Tie kulkee arvokkaan Lohjanharjun ehjällä puolella, joka on samalla muun muassa kaupungin pohjavedenottamoiden suoja-aluetta. Tien ympäristövaikutusten arviointi oli hyvin puutteellinen esimerkiksi luontoarvojen osalta. Silti linjauspäätöksen kanssa on nyt hosuttu ennen kuin kaikkia selvityksiä oli vielä aloitettukaan.
    Tämä Lohjan omana uutena sisääntulotienä toimiva moottoritien pätkä, johon nyt ensi vaiheessa ollaan antamassa rahaa, sitoo myös tien jatkon, jonka linjausta vielä etsitään. Hankaluuksia parhaillaan tuottavat lukuisat liito-oravaesiintymät, joista vasta tänä kesänä valmistui selvitys. Koko tämä moottoritielinjauksen alue on niin rikas luonto- ja kulttuuriarvoiltaan, ettei säästävää linjausta ole mahdollista tehdä –ei, vaikka useita tunneleita ja vihersilta on suunnittelemissa.
    Hallituksen olisi nyt järkevää odottaa ja katsoa sekä ennen kaikkea tutustua alueeseen.
    Jos yleensä moottoritie Turun ja Helsingin välille tarvitaan, voisikohan panna harkintaan senkin, olisiko miellyttävämpää ajaa suoraan erilaisia siltaratkaisuja käyttäen nykyisen jo pilatun E18-linjauksen vaiheilla kuin tehdä mutka Lohjalle ja ajaa tunneleissa, kuten nyt suunnitellaan?

Esa Lehtinen
Hannele Ilomäki-Piirilä
Lohja
Virheitä ydinjätevalmistelussa?

Eurajoelle on suunniteltu rakennettavan ydinjätteen loppusijoituslaitos. Aikanaan Eurajoen kunta tullee antamaan päätöksen, jolla se osaltaan hyväksyy loppusijoituslaitoksen rakentamisen aloittamisen.
    Loppusijoituslaitoksen rakentamisen valmistelussa on kuitenkin tapahtunut virhe(itä). Kauppa- ja teollisuusministeriö on 16.6 ja 18.6 tehnyt päätökset asiaa koskevien virallisten kuulutusten julkaisemisesta. 16.6. on päätetty YVA-kuulutuksen julkaisemisesta. Kuulutuksessa on ilmoitettu, että loppusijoitushankeen YVA-selostus on 21.6.–20.8.1999 välisen ajan nähtävillä muun muassa Eurajoen ja Lapin kunnanvirastoissa. 18.6.1999 on päätetty julkaista kuulutus, jonka mukaan periaatepäätöshakemuksen asiakirjat ovat nähtävissä muun muassa edellä mainituissa kunnanvirastoissa 28.6.-19.11.1999.
    Kuten mainituilla paikkakunnilla asuvat tietävät, niin sekä Eurajoen että Lapin kunnanvirastot ovat olleet kuulutuksissa mainitusta ajasta osan (heinäkuussa) suljettuina. Asiakirjat eivät siis ole olleet kunnanvirastoissa nähtävillä siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriö on virallisesti ilmoittanut.
    Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jaakko Jonkka ratkaisi kunnanvirastojen kesäajan sulkemisia koskeneen kanteluni 6.3.2001 todeten, että asiakirjojen nähtävillä pitoa muualla kuin kuulutuksessa ilmoitetussa paikassa ei voida sallia. Sekä Eurajoella että Lapissa on kuulutuksissa mainitut asiakirjat pidetty, kunnanvirastojen suljettuina ollessa, nähtävillä kuntien kirjastoissa, joiden aukioloaika poikkeaa molemmissa kunnissa huomattavasti kuntien tavanomaisesta säännönmukaisesta virka-ajasta.
    Lain mukaan siis KTM:n kuulutuksissa mainitut asiakirjat olisi pitänyt pitää muun muassa Eurajoen ja Lapin kunnanvirastoissa nähtävillä myös sinä aikana, kun virastot olivat suljettuina, kuntien säännönmukaisena virka-aikana. Tästä poikkeaminen olisi edellyttänyt asianmukaisia päätöksiä ja julkisia kuulutuksia, jollaisia ei tietämäni mukaan ole tehty eikä julkaistu. Toisaalta ilmeisesti virka-ajasta ei olisi voitu erillispäätökselläkään poiketa.
    Käsitykseni mukaan loppusijoituslaitos-päätöksen valmistelussa onkin tapahtunut kunta- ja kuulutuslain vastainen menettelyvirhe. Tämä on syytä huomata, kun aikanaan käsitellään laitoksen lopullista rakentamislupaa.

Petri Nurminen
Harjavalta<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

Yleisönosastoon kirjoittaminen >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. 09 5860 4123 fax. 09 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO