Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtikolumni

 

 

Miehiä kouluihin

Kiintiöt eivät ole ihanteellinen houkutin, mutta kaikkia keinoja on harkittava.

Elina Hatakka

Eduskunnan sivistysvaliokunnassa on käsitelty tänä keväänä opettajankoulutukseen suunniteltuja muutoksia. Valiokunnan jäseniä on huolestuttanut muun muassa se, että miehet jättävät opetusalan. Kun samanaikaisesti noin puolet avioliitoista päätyy eroon, tarkoittaa tämä sitä, että monet poikalapset elävät arkeaan vailla miehen mallia.
    Yhtenä ratkaisuna tähän ongelmaan kansanedustaja Ilkka Taipale (sd.) ehdotti sivistysvaliokunnassa käydyn kiihkeän keskustelun yhteydessä, että opettajakoulutuksen valinnoissa harkittaisiin paluuta mieskiintiöihin. Valiokunnan miesjäsenten sekä Inkeri Kerolan (kesk.) äänin ponsi voitti täpärästi.
    Myös valiokunnan naiset pitävät opetusalan mieskatoa valitettavana asiana, mutta äänestivät pontta vastaan. Irina Krohnin (vihr.) mukaan kyseessä on sukupuolten välinen tasa-arvo. Ei voida ajatella pääsykokeita, jotka suosisivat vain yhtä sukupuolta.

Monipuolisesti lahjakkaat seulottava opettajiksi
Sekä sivistysvaliokunnan miehet että naiset esittivät, että opettajavalintoja pitäisi kehittää siten, että monipuolisesti – ei pelkästään akateemisesti – lahjakkaat nuoret hakeutuisivat alalle. Kokelaan kasvattajaominaisuuksille tulisi antaa erityistä painoarvoa. Krohn ehdottaa lisäksi muuntokoulutusta, joka voisi houkuttaa alalle sellaisia miehiä, jotka itse isiksi tultuaan ovat oivaltaneet kasvatustyön merkityksen.
    Valiokunnan naiset ovat mielestäni oikeassa nähdessään asian tasa-arvokysymyksenä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että miestyhjiö lasten elämässä on niin vakava ongelma, että kaikkia keinoja tulisi harkita sen ratkaisemiseksi. Tässäkin keskustelussa tehdään virhe siinä, että keskitytään puhumaan vain siitä, mikä on epätasa-arvoista eikä siitä, mikä tuottaa epätasa-arvoa.

Hallitseva äiti
herättää vastareaktion

Kun feministinen tutkimus 1970-luvulla syntyi, se loi erilaisia selitysmalleja sukupuolten välisen epätasa-arvon syntymekanismeille. Yksi näistä teoriatraditioista tutkii lapsen varhaissosialisaatiota. Sen mukaan äidin (tai korvaavien naisten) dominoima varhaislapsuus tuottaa pienessä pojassa machomaisen reaktion naiseutta kohtaan. Kun äitiinsä (muihin naisiin) samastunut poika tietyssä iässä huomaa tehneensä virheen, alkaa irtiotto naiseudesta; irtiotto, joka voi olla raju ja koko elämän kestävä ja ilmetä esimerkiksi avoimena halveksuntana naiseutta kohtaan. Tästä, usein tiedostamattomasta halveksunnasta, kumpuaa sitten kulttuurista naisten syrjintää.
    Jotkut etnografiset tutkimukset tukevat tätä teoriaa. Esimerkiksi sellaisissa arabiyhteisöissä, joissa pojat viettävät ensimmäiset vuotensa pelkästään naisten seurassa, mistä sitten siirtyvät tietyssä iässä miesten piiriin, kehittyy pojille erityisen machomainen identiteetti. Näissä yhteisöissä naisen asema on tunnetusti huono.
    Maailmassa on kuitenkin muutamia heimoyhteisöjä, joissa miehet osallistuvat hyvin aktiivisesti pienokaistensa hoivaan. Eräässäkin yhteisössä on isän tehtävänä totuttaa vauva kiinteään ravintoon. Nämä yhteisöt ovat hyvin tasa-arvoisia ja naisen asema niissä on hyvä.
    En suinkaan väitä, että tämä feministinen sosialisaatioteoria – jota nykyinen poststrukturalistinen suuntaus sitä paitsi pitää vanhanaikaisena – selittäisi kokonaisuudessaan naisten alistamista. Mutta väitän, että se saattaa antaa meille yhden läpileikkauksen tästä monimutkaisesta sosiaalisesta ilmiöstä.

Miehet myös lastentarhoihin
Pelkään, että ylikorostuneen maskuliininen persoonallisuustyyppi valtaa alaa naisten kasvattamissa pojissa. Tämä pelko saa minut ehdottamaan, että kiintiövaihtoehtoa jossakin muodossa sittenkin tutkittaisiin.
    Kiintiöihin tietysti sisältyy se vaara, että alalle hakeutuu miehiä, jotka eivät ole oikealla tavalla motivoituneita. Ihanteellisinta olisikin, jos sekä opetustyötä että valintakoetta voitaisiin kehittää suuntaan, joka houkuttaa miehiä. Ja äärimmäisen tärkeää olisi saada miehiä myös lastentarhoihin. o

Vihreiden Naisten pääsihteeri Elina Hatakka on pro gradu -tutkielmassaan kartoittanut sitä, minkälaiset miehet jäävät kotiin hoitamaan lapsiaan. Tärkeäksi tekijäksi hoivatyön valinnassa näytti nousevan miehen oma isäsuhde.

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO